Zelfevaluatie

Wat speelt er

De zelfevaluatie van het bestuur is als afspraak neergelegd in de code Pensioenfondsen. Er wordt verwacht dat het bestuur jaarlijks zowel het functioneren van het team als ook van de individuele leden evalueert. Elementen zoals onderlinge samenwerking, geschiktheid, diversiteit en boardroomdynamics komen dan aan de orde. Het bestuur rapporteert vervolgens in het jaarverslag over de uitkomst van de evaluatie. Eens in de twee jaar dient een externe onafhankelijke partij de evaluatie te faciliteren. Het diversiteitsbeleid en de werking hiervan in de praktijk moet elke drie jaar ook worden meegenomen.

Actualiteit

Er staan grote veranderingen op stapel voor de pensioenfondsen. Dit vraagt veel van het functioneren van het bestuur. Nog niet alles is duidelijk, maar het bestuur moet gezamenlijk in staat zijn om te anticiperen op de komende ontwikkelingen. Daarnaast vraagt de maatschappij om meer transparantie en verantwoording. Ook in de pensioensector is het van belang om het vertrouwen van deelnemers te behouden. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de geschiktheid en complementariteit van de bestuursleden. De zelfevaluatie is erop gericht om stil te staan bij de vraag of het bestuur in staat is de gegeven opdracht te vervullen en of de verwachte resultaten worden behaald. Tegelijk wordt onderzocht welke mogelijkheden tot verdere verbetering er zijn.

 

Onze dienst

In onze optiek is de zelfevaluatie één van de krachtigste instrumenten om de bestuurlijke effectiviteit door te ontwikkelen: reflectie als voorwaarde voor ontwikkeling. Daarbij kijken wij aan de hand van het 4-I model:

  • Inrichting: Is het fundament op orde?
  • Inhoud: Doen wij de juiste dingen? En, doen we die goed?
  • Interactie: Hoe doen we dit samen?
  • Individu: Wat is mijn persoonlijke inbreng en toegevoegde waarde?

Samen met de klant bepalen stellen wij de focus en omvang van de zelfevaluatie vast. In de voorbereidingsfase wordt informatie verzameld zodat we een goed en efficiënt programma kunnen opstellen. Voor de informatieverzameling beschikken we over verschillende methodes: individuele interviews, inzet van een vragenlijst, een observatie van een vergadering of het bevragen van belanghebbenden over de effectiviteit van het bestuur.

Van belang is dat een passende aanpak wordt gekozen om maximaal resultaat te bereiken. Hierin geven wij een helder advies. Tijdens de sessie zorgen wij voor een open en constructieve sfeer waarin met respect de issues op tafel komen. Wij putten uit eigen ervaring als (intern/extern) toezichthouder en bestuurder en zijn daardoor in staat om complexe materie te vertalen naar praktische oplossingen.

Contact

Wilt u meer weten over zelfevaluaties en de dienstverlening van GovernanceQ? 
Uw contactpersoon is: drs. Anoushka Wajer

GovernanceQ 
Villa Amalia, Stationsplein 62
3743 KM Baarn

T: 06-13 84 98 45 
E: wajer@governanceq.nl 
I: www.governanceq.nl