Verantwoordingsorgaan/belanghebbendenorgaan hebben een belangrijke rol!

Op 26 november 2021 is het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioen (WTP) voor advies naar de Raad van State gestuurd. Met dit voorstel zal het Nederlandse Pensioenstelsel drastisch wijzigen. De bedoeling is (nog altijd) om de wet per 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Gevolgen Wet Toekomst Pensioenen

De nieuwe wet brengt met zich mee dat alle pensioenregelingen in Nederland (op termijn) over moeten naar het nieuwe systeem. Reeds opgebouwde pensioenaanspraken kunnen, uitzonderingen daargelaten, ook niet in stand blijven. Ook deze moeten over naar het nieuwe systeem. Dit is de veel gehoorde term: invaren!

Medezeggenschap bij een pensioenfonds

Daar komt de rol van het verantwoordingsorgaan danwel het belanghebbendenorgaan om de hoek kijken. De medezeggenschap bij een pensioenfonds is immers geregeld door deze twee organen. Afhankelijk van de vorm van het bestuur van het pensioenfonds, is het pensioenfonds verplicht een verantwoordingsorgaan, danwel een belanghebbendenorgaan in te richten. In het kader van het invaren komt aan deze organen een belangrijke bevoegdheid toe.

Invaren o.g.v. WTP: verval individueel bezwaarrecht

Op grond van de Pensioenwet geldt dat reeds opgebouwde pensioenaanspraken niet aangetast mogen worden. Een uitzondering hierop vormt artikel 83 Pensioenwet. Dit artikel regelt de zogenaamde collectieve waardeoverdracht. Dit betekent dat de pensioenaanspraken opgebouwd in de ene pensioenregeling worden overgedragen naar een andere pensioenregeling. Dat mag invloed hebben op de hoogte van de aanspraken, als de voorwaarden van de overdracht maar gerespecteerd worden. Nadeel van artikel 83 Pensioenwet is dat het geen verplichting van een pensioenuitvoerder is om mee te werken aan een dergelijke collectieve waardeoverdracht. Nog groter nadeel is dat dit artikel een individueel bezwaarrecht kent.

Invaren o.g.v. WTP: de rol van het verantwoordingsorgaan / belanghebbendenorgaan

In de Wet Toekomst Pensioenen wordt dit individuele bezwaarrecht bij het invaren (tijdelijk) opzij gezet. Het is immers niet wenselijk dat pensioenaanspraken achterblijven in de oude regeling. In de plaats van artikel 83 treedt artikel 150m. Dit artikel brengt collectieve waarborgen met zich mee. Zo moet, als het pensioenfonds een verantwoordingsorgaan heeft, dit orgaan om advies gevraagd worden inzake het invaren én de verdeling van het vermogen ná de overdracht. Het belanghebbendenorgaan heeft zelfs een instemmingsrecht omtrent het invaren én de verdeling. Bij een negatief advies, moet het invaren heroverwogen worden, met inachtneming van het negatieve advies. Gebeurt dit niet naar behoren, dan staat beroep bij Ondernemingskamer van Hof Amsterdam open (artikel 217 PW).

Conclusie: een hele belangrijke taak!

Er is veel te doen (geweest) over het opzij zetten van het individuele bezwaarrecht, toch lijkt het er van te komen. Dit betekent een grote verantwoordelijkheid voor het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan. Goede bijstand en advies voor deze organen in de wijzigingstrajecten die in de komende periode op stapel staan, is dus van groot belang. Dit geldt uiteraard ook voor de informatievoorziening aan deze organen. De beide organen gaan immers voor hun volledige achterban van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden mede bepalen hoe en op welke wijze de in het verleden reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden overgedragen naar het nieuwe systeem.

Hoe nu verder?

De pensioenadvocaten van Gommer & Partners staan je graag bij in dit proces. De belangen zijn groot en een juridische correcte verwerking zorgt ervoor dat er geen discussies ontstaan in de toekomst. De slogan van Gommer & Partners Pensioen Advocaten is niet voor niets ‘Voorkomen, is beter dan genezen’.

Wil je meer weten over de dienstverlening, neem gerust contact op via mail of telefonisch: 013-5070740.


Naar het overzicht