Intern Toezicht

Wat speelt er

De VCP houdt inmiddels toezicht op vele miljarden pensioenvermogen en is daarmee een van de grootste spelers in de markt van intern toezicht.

Wij staan voor kwaliteit, daarom voldoet onze dienstverlening aan drie voorwaarden:

  • Wij staan garant voor de kwaliteit van onze individuele visiteurs en leden van een RvT;
  • Wij stellen commissies/RvT’s samen die gezamenlijk het gehele interne toezicht bestrijken;
  • Onze visitaties en functioneren als lid van een RvT worden op vergelijkbare wijze verricht op basis van protocollen.

 

Actualiteit

Waarborging kwaliteit
Intern toezicht door middel van visitatie of middels een Raad van Toezicht is voor pensioenfondsen erg belangrijk. Het is daarom van het grootste belang dat de kwaliteit van de visitatie, de visiteurs en de leden van de RvT wordt gewaarborgd. De Visitatie Commissie Pensioenfondsen heeft procedures en protocollen ontwikkeld voor visitaties alsook voor het functioneren als lid van een RvT. De protocollen beschrijven de verschillende stadia van het intern toezicht, de benodigde documenten en de onderwerpen die aan de orde komen. Ook de uiteindelijke rapportage bij een visitatie en aanbevelingen zijn beschreven in onze protocollen.

Onze dienst

De visitatiecommissies toetsen het interne toezicht binnen uw pensioenfonds op basis van de bestaande structuren en procedures. Tevens doen wij aanbevelingen ter bevordering van het interne toezicht. De visiteurs zijn onafhankelijk, deskundig en uiterst gekwalificeerd. Elke visitatiecommissie bestaat uit minimaal drie leden die vanuit de volgende drie clusters invulling geven aan een visitatie:

  • financieel/economisch;
  • juridisch/communicatief;
  • algemeen/bestuurlijk.

Aanvullend voeren de visiteurs intern toezicht op de totstandkoming van transitieplan uit, zodat uw fonds goed overstapt naar de nieuwe pensioenregeling. Hierbij kijken zij onder andere naar: 

  • invaarbesluit
  • evenwichtige belangenbehartiging 
  • wijze van documenteren

Door onze uniforme aanpak, versterkt door de kwaliteit van onze leden, beperken wij de tijd én de investering die het interne toezicht van u vergt.

 

Contact

Wilt u meer weten over visitaties?
Uw contactpersoon is mr. Theo Gommer MPLA CCFP.

Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V.
Saal van Zwanenbergweg 25
5026 RM Tilburg

T: 013-2070052
E: info@visitatiecommissie.nl
I: www.visitatiecommisssie.nl