Governance

Wat speelt er

Pensioenfondsbesturen kunnen kiezen uit verschillende bestuursmodellen. Welk bestuursmodel ook wordt gekozen, het doel is dat het bestuur overzicht heeft, monitort en bijstuurt waar nodig. Daarbij moet het bestuur steeds zorgen dat het de belangen van alle betrokkenen op evenwichtige wijze worden meegenomen in de besluitvorming. Het onderscheiden van rollen van bestuur, intern toezicht en verantwoording zoals alle bestuursmodellen beogen, is hierbij een belangrijk gegeven.

Actualiteit

Er staan grote veranderingen op stapel voor de pensioenfondsen. Dit vraagt veel van het functioneren van het bestuur. Het bestuur moet gezamenlijk in staat zijn om te anticiperen op de komende ontwikkelingen. Daarnaast vraagt de maatschappij om meer transparantie en verantwoording.

Ook in de pensioensector is het van belang om het vertrouwen van deelnemers te behouden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de taken, rollen en verantwoordelijkheden van elk orgaan helder zijn. Passende overlegstructuren en rapportagelijnen zijn de basis voor een effectieve governancestructuur. Maar alleen een passende inrichting leidt nog niet tot succes, de interactie binnen en tussen de verschillende organen bepaalt uiteindelijk of het lukt om het fonds effectief te besturen. Dit vraagt bewustzijn en reflectie.

Onze dienst

Bij vragen over governance kijken wij aan de hand van het 4-I model:

  • Inrichting – Is het fundament op orde?
  • Inhoud – Doen wij de juiste dingen? En, doen we die goed?
  • Interactie – Hoe doen we dit samen?
  • Individu – Wat is mijn persoonlijke inbreng en toegevoegde waarde?

Voor een goed functionerende governance zijn al deze elementen belangrijk. Vragen of onduidelijkheden over het besturingsmodel benaderen wij altijd in samenhang met de inhoud, interactie en het functioneren van de individuen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze elementen essentieel zijn wil een bestuursmodel effectief kunnen zijn.

Samen met de klant onderzoeken we op welk van de elementen uit het 4-I model de focus moet liggen en komen wij tot een helder advies. Wij putten uit eigen ervaring als (intern/extern) toezichthouder en bestuurder en zijn daardoor in staat om complexe materie te vertalen naar praktische oplossingen.

Contact

Wilt u meer weten over zelfevaluaties en de dienstverlening van GovernanceQ?

Uw contactpersoon is: Anoushka Wajer

GovernanceQ

Villa Amalia, Stationsplein 62

3743 KM Baarn

T: 06-13 84 98 45 

E: wajer@governanceq.nl

I: www.governanceq.nl