Benchmarking & Data

Wat speelt er

Er is veel druk gekomen op de kostenniveaus van pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders. Dit geldt ook voor hun rendementen, risicobeheersing, governance vormen, communicatiemethoden, uitbestedingen en premies. Uitvoerders moeten verder professionaliseren en van elkaar leren om hun beloftes waar te maken en draagvlak te behouden. Daarnaast wordt het nieuws over pensioen gedomineerd door dekkingsgraden, kortingen, (het uitblijven van) indexaties en een mogelijk nieuw pensioencontract. Hierbij wordt soms uit het oog verloren dat pensioenregelingen binnen het oude én nieuwe stelsel enorm van elkaar kunnen verschillen. Overzicht van regelingen in elke sector, en vergelijking van de gulheid en kwaliteit daarvan, is van vitaal belang om deelnemers en werkgevers helder inzicht te geven in hun arbeidsvoorwaarden en pensioenmogelijkheden. Veel pensioenfondsen zijn opgeheven of overwegen dat. Inzicht in de andere spelers in de markt is onontbeerlijk om pensioenregelingen, werkgevers en deelnemers de beste nieuwe bestemming te bieden. Er zijn minder spelers over, maar die spelers zijn wel commerciëler ingesteld dan voorheen en gedragen zich meer dan ooit als marktpartijen. Tot slot hebben deelnemers sinds enkele jaren meer invloed op hun pensioen. Vrijwillige netto-regelingen zijn geïntroduceerd, flexibiliseringsmogelijkheden zijn gegroeid en binnen DC-regelingen kan er tussen lifecycles gekozen worden. Pensioenuitvoerders moeten inzicht bieden en hebben daarvoor zelf marktinzicht nodig in de vorm van onafhankelijke data, benchmarks, keurmerken en ratings.

Actualiteit

De consolidatie in de sector zet nog steeds door en veel pensioenfondsen zoeken een goede fusiepartner of nieuwe uitvoerder. Informatie over de bedrijfsvoering en uitgevoerde pensioenregelingen van andere fondsen komt hierbij van pas.

Standaard communicatie-uitingen als de Pensioen 1-2-3 en de navigatiemetafoor zijn sinds kort niet meer voorgeschreven en zaligmakend. Mogelijkheden om middels benchmarks en ratings over pensioenregelingen te communiceren zijn daardoor toegenomen.

Het pensioenakkoord dwingt verder pensioenuitvoerders en sociale partners tot herbezinning. Lagere opbouw door de eis van kostendekkende premies, de trend richting DC en de noodzaak om deelnemers te compenseren zetten een grote druk op pensioenambities, pensioenuitvoerders en pensioenadviseurs. Betrouwbare data en gestandaardiseerde rekentools verlichten die druk. Daarnaast geven benchmarks en ratings nu een nulmeting die richting kan geven aan de hervorming van elke huidige pensioenregeling en elk huidige uitvoeringsproces. 

Onze dienst

Pensioenfondsdashboard is u van dienst met:

Marktdata over pensioenfondsen, pensioenregelingen en uitbestedingspartijen.

Benchmarking op het gebied van kosten, beleggingen, beloningsbeleid, kwaliteit van regelingen en premies. Deze geven u direct, uitgebreid en diepgaand inzicht in de eigen performance ten opzichte van uw peers.

Onderzoek zowel kwantitatief en kwalitatief naar pensioenregelingen, governance, uitbestedingen, communicatie-uitingen, de prestaties van pensioenfondsen en andere (markt)partijen in en rondom de pensioensector. Maatwerk- en white label rapporten maken wij om heldere informatie te bieden die is toegesneden op uw eigen specifieke vraagstukken.

Onafhankelijke vergelijkingstools om zelf flexibel marktvergelijkingen te maken, of voor uw deelnemers of stakeholders. Voorbeelden hiervan zijn onze Individuele Waardeoverdracht tool en onze Analyzer Pensioenregelingen.

Ratings en keurmerken over de kwaliteit van pensioenregelingen en de uitvoering daarvan. Deze onafhankelijke ratings en keurmerken zijn goed bruikbaar in communicatie naar (potentiële) werknemers, werkgevers, stakeholders. De TPRA Rating Regelingen, die wij sinds 2017 jaarlijks uitbrengen, is de eerste en enige onafhankelijke marktbrede kwaliteitsmaatstaf voor pensioenregelingen.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Pensioenfondsdashboard? 

Pensioenfondsdashboard (is een initiatief van &Gommer Pensions Group)
Saal van Zwanenbergweg 25
5026 RM Tilburg

T: 013 – 2070052
E: info@pensioenfondsdashboard.nl
I: www.pensioenfondsdashboard.nl