Actuariële Ondersteuning

Wat speelt er

Heronderhandeling niveau pensioenpremies versus pensioenopbouw komend jaar, rekening houdend met:

 1. Proces van evenwichtige belangenafweging bij premies onder 100% premiedekkingsgraad
 2. Toekomstige minimum premiedekkingsgraad 100% volgens Pensioenakkoord
 3. Impact Commissie Dijsselbloem op dekkingsgraad en kostendekkende premie

Welke rol pakt het bestuur in het komende Pensioenakkoord bij de totstandkoming van het nieuwe pensioencontract?

 1. Hoe komt dat nieuwe pensioencontract er voor uw pensioenfonds uit te zien?
 2. Is het uitvoerbaar en uitlegbaar?
 3. Is de overgang evenwichtig over de generaties?
 4. Hoe verloopt de transitie?
 5. Hoe wordt voorzien in compensatie voor het afschaffen van de doorsneepremiesystematiek?
 6. In hoeverre kan en wil het pensioenfonds meewerken aan compensaties voor afschaffing van de huidige doorsneepremiesystematiek?

Kortom, stilzitten is geen optie.

Actualiteit

 1. Impact op bedrijfsvoering en financiering door uitwerking Pensioenakkoord en Commissie Dijsselbloem met maximale parameters.
 2. Dreiging kortingen even verminderd (maar toename kans op korting onder Pensioenakkoord wordt groter).
 3. Premieafspraken die aflopen, herijking van het premiebeleid vanwege scheefgroei tussen actieven en inactieven in de besteding van buffers.
 4. Verdere reductie complexiteit pensioenregelingen (waarom kan een APF goedkoper werken dan uw pensioenfonds?).
 5. Toenemende maatschappelijke en regelgevingsdruk op pensioenfondsen en hun besturen.
 6. Toets op zelfstandig (voort-)bestaan van het pensioenfonds.

 

Kortom: Never a dull moment

Onze dienst

Focus Orange heeft uitgebreide ervaring bij de advisering van pensioenfondsen.

Veelal betreft dit strategische advisering over en begeleiding bij besluitvorming over uitvoering van en communicatie over veranderingsprocessen. Of dit nu de (mogelijke) overgang van het pensioenfonds naar een andere uitvoeringsvorm betreft of dat we betrokken zijn bij de uitbesteding van de administratieve processen.

Daarnaast adviseren wij bij allerhande (actuariële) vraagstukken, waarmee we het pensioenfonds kunnen ondersteunen bij de onderhandeling met de sociale partners.

Wij ondersteunen pensioenfondsen bij de analyse van uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid van noodzakelijke/gewenste aanpassingen van de pensioenregeling.

Wij helpen pensioenfondsen bij het formuleren van de doelstellingen, het ambitieniveau van de toeslagverlening en de risicohouding van hun pensioenregelingen.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Focus Orange?
Uw contactpersoon is Ronald Doornbos.

Focus Orange
James Wattstraat 77K (8-ste etage)  
1097 DL  Amsterdam

T: 06 5089 1844 
E: ronalddoornbos@focusorange.com
I: www.focusorange.com